منظومة الجيل الرابع للتميز المؤسسي

منظومة الجيل الرابع للتميز المؤسسي

  • Country: United Arab Emirates

  • City: Dubai

START DATE: 24 Oct 2021

END DATE: 28 Oct 2021

UNIT: 5 days

  • COURSE TYPE: Management Of Organizational Excellence & Quality

  • COURSE ID:Registration